top of page

เช็กระยะรถพ่วง 100,000 - 120,000 ทำอะไรบ้าง?

เช็กระยะรถพ่วง 100,000 - 120,000 ทำอะไรบ้าง?

ชิ้นส่วนในรถบรรทุกมีจำนวนมากที่ต้องบำรุงรักษา หากเราดูแลทุกชิ้นส่วนเท่าๆกันหมด เชื่อได้ว่า ทำอย่างไรก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วนต่างๆ ของรถบรรทุก โดยการวิเคราะห์ FMEA (แบ่งความสำคัญ) เพื่อที่จะเลือกชิ้นส่วนที่มีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แก้ไขเร่งด่วน มาทำการวางแผนการซ่อมบำรุง และตัดชิ้นส่วนที่มีความสำคัญน้อยออกไปจากแผนการซ่อมบำรุง โดยมีวิธีการวิเคราะห์ความสำคัญดังนี้

วิเคราะห์ FMEA
  1. แยกอะไหล่ย่อยแต่ละชนิดออกมาวิเคราะห์ให้หมด

  2. แยกอะไหล่ที่มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอยู่แล้วออกไปก่อน เช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง การอัดจาระบีล้อ การอัดจาระบีตามจุดสำคัญ

  3. แยกอะไหล่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งไปใช้กลยุทธ์การบำรุงรักษาด้วยผู้ควบคุมเครื่อง (Operation Maintenance) เช่น กระจกมองข้าง ถ้าชำรุดจะไม่ทำให้รถต้องหยุดการขนส่งทันที ผู้ขับรถอาจจะแวะจอดซื้ออะไหล่ข้างทาง แล้วนำมาเปลี่ยนเองได้โดยง่าย

  4. วิเคราะห์ความสำคัญด้วย FMEA (แบ่งความสำคัญ)

  5. แบ่งกลุ่มการบำรุงรักษาตามความสำคัญที่วิเคราะห์ไว้

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อแยกระดับความสำคัญเพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง  แต่สำหรับการเช็กระยะชุดเครื่องล่างส่วนมากจะเช็กระยะทุก 100,000 - 120,000 Km หรือ ทุก 6 เดือน ตามสภาพการใช้งาน

รายละเอียดการเช็กระยะ 100,000 - 120,000 Km หรือทุก 6 เดือน

รายละเอียดการเช็กระยะ 100,000 - 120,000 Km หรือทุก 6 เดือน มีดังนี้   - ดำเนินการเปลี่ยนจารบี เตรียมไว้ขนาด 5 กก.

- เตรียมน้ำมันก๊าดล้างทำความสะอาดคราบต่างๆ

- ทำการเปลี่ยนบูชยางแขนยึดเฉียง

- ทำการเปลี่ยนบูชยางโตงเตงกลาง

 - ทำการตรวจเช็ก ระบบเบรก ผ้าเบรก และระบบไฟต่างๆ

- เช็กซีลล้อ ลูกปืนล้อ หากไม่อยู่ในสภาพใช้งานให้เปลี่ยน 

- ทำการตั้งศูนย์ล้อ


เพื่อให้รถใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรจัดการด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยถือปฎิบัติสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากคุณอภิชิต มณีงาม


อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page