Tiger  ยี่ห้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  ให้บริการอะไหล่ทดแทนสำหรับระบบกันสะเทือน (ช่วงล่าง) อย่างครบวงจร ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001