top of page
2020 BN 975x394 - SMM.jpg

           SMM ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวม แห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบโลจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

bottom of page