RA Pneumatic ผลิตสายลมที่ใช้ในยานยนต์อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานของตลาด ล่าสุดการลงทุนในอุปกรณ์รีด ขึ้นรูปด้วยความเร็วสูงทำให้สามารถผลิตสายลมคุณภาพสูงมากกว่าหนึ่งล้านเมตรต่อสัปดาห์ สายลมสองชั้นของ RA Pneumatic เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใช้งานและช่วยลดต้นทุน  สายลมสปริงของ RA ได้รับการทดสอบแล้วว่าตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย ของมาตรฐานสายลมสปริง (DIN 74323) เพื่อครอบคลุมความต้องการสายลมสปริงทั้งของผู้ผลิตยานยนต์และ Aftermarket   Reflexallen สามารถผลิตสายลมสปริงได้ 4,500 เส้นต่อวัน เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในยุโรปและของโลก