top of page

รู้ไว้ไม่โดนจับ? สะพานข้ามแยกที่ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปใช้สะพานข้ามแยก

ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปใช้สะพานข้ามแยก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปใช้สะพานข้ามแยกต่างระดับ ทางยกระดับ 11 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 โดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้


เนื่องด้วยสะพานข้ามแยกตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้งานมานาน แม้จะมีการบํารุงซ่อมแซมรักษาโครงสร้างสะพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แต่ปัจจุบันสภาพการจราจร เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการที่รถบรรทุกใช้งานสะพานข้ามแยก ส่งผลต่อตัวโครงสร้างสะพานดังที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆเพื่อเป็นการปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน


ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (3) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย ของประชาชน และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้


ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๗ตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๗”


ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป ใช้สะพานข้ามแยก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ ตลอดเวลา ดังต่อไปนี้

3.1 สะพานข้ามทางแยกถนนราชวิถี - ถนนพระราม 5 (แยกตึกชัย)

3.2 สะพานข้ามทางถนนศรีอยุธยา - ถนนพญาไท (แยกพญาไท)

3.3 สะพานข้ามทางแยกถนนดินแดง - ถนนประชาสงเคราะห์ (แยกประชาสงเคราะห์)

3.4 สะพานข้ามถนนศรีอยุธยา - ถนนราชปรารภ (แยกหมอเหล็ง)

3.5 สะพานถนนเจ้าคุณทหาร - สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง

3.6 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (แยกประเวศ)

3.7 สะพานข้ามทางแยกถนนพัฒนาการ - ถนนศรีนครินทร์ (แยกพัฒนาการ)

3.8 สะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนศรีนครินทร์ (แยกสวนหลวง)

3.9 สะพานข้ามทางแยกถนนอุดมสุข - ถนนศรีนครินทร์ (แยกศรีอุดม)

3.10 ทางยกระดับรามคําแหง

3.11 สะพานข้ามทางแยกถนนสุขสวัสดิ์ - ถนนพระรามที่ 2


ข้อ 4 นับตั้งแต่ วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พลตํารวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจ นครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page