top of page
Search

วิธีคำนวณความสูง ระบบรองรับน้ำหนักถุงลม (Ride Height Calculation)

Updated: Jun 5

วิธีคำนวณความสูง ระบบรองรับน้ำหนักถุงลม

วิธีคำนวณความสูง ระบบรองรับน้ำหนักถุงลม นั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบรถเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกำหนดของกฏหมายด้วย Ride Height (RH) ของรถจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

Ride Height (RH)

1. Unladen Ride Height คือ ความสูงของรถที่วัดจากกึ่งกลางเพลามาที่ด้านล่างของคัสซีรถ จะทำการวัดในขณะที่ไม่มีนํ้าหนักบรรทุก

2. Laden Ride Height คือ ความสูงของรถที่วัดจากกึ่งกลางเพลามาที่ด้านล่างของคัสซีรถ จะทำการวัดในขณะที่มีนํ้าหนักบรรทุก


ขนาด Ride Height สำหรับรถเทรลเลอร์

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับการกำหนดขนาด Ride Height สำหรับรถเทรลเลอร์ ก่อนอื่นต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความสูงด้านหน้าและด้านท้ายของรถ ต้องมีค่าความสูงเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

  1. ความสูงของอุปกรณ์ที่จะบรรทุก

  2. ความสูงของหัวลาก โดยวัดจากพื้นดิน ถึง จุดสูงสุดของจานลากในแนวระนาบกับพื้นดิน

  3. ความสูงที่วัดจากพื้นของจานลาก ถึง พื้นด้านบนที่วางอุปกรณ์

  4. ความสูงด้านท้ายของตัวเทรลเลอร์ โดยวัดจากพื้นดิน ถึง จุดสูงสุดของพื้นที่ใช้วางอุปกรณ์ที่จะบรรทุกในแนวระนาบกับพื้นดิน

  5. ความสูงของคัสซีหรือบีมที่ออกแบบสำหรับรถนั้นๆ

  6. ขนาดของยางที่จะใช้งาน


ตัวอย่างการหาค่า Ride Height

การหาค่า Ride Height

ค่าที่ 1 เป็นค่าอุปกรณ์ที่จะบรรทุก

- ไม่สามารถกำหนดค่าได้

ค่าที่ 2 ค่าความสูงของหัวลาก

- ต้องวัดจากรถที่จะนำมาใช้งานจริง เช่น รถ ฮีโน่ ความสูงจากพื่นดินถึงด้านบนของจานลากประมาณ 1360

ค่าที่ 3 ค่าความสูงจากชุดคิงพินถึงพื้นวางอุปกรณ์

- ส่วนใหญ่ความสูงบริเวณนี้จะประมาณ 250มม. ดังนั้น ค่าความสูงด้านหน้าของรถจะมีค่าเท่ากับ 1360+250 = 1610 มม.

ค่าที่ 4 ความสูงด้านท้ายของรถ

- ค่านี้ควรมีค่าเท่ากับความสูงด้านหน้าของรถ คือ 1610 มม.

ค่าที่ 5 ความสูงของบีมหรือคัสซีรถ

- ค่านี้จะขึ้นอยู่กับการคำนวณการรับนํ้าหนัก ส่วนใหญ่จะประมาณ 450 มม.

ค่าที่ 6 ขนาดของยางรถ

- ค่านี้จะถูกกำหนดจากการออกแบบ ถ้าเป็นยาง 11R22.5 เส้นผ่าศูนย์กลางจะประมาณ 1050 มม

*เราคำนวณ Ride Height ดังนี้ = 1610-(450+(1050/2)) Ride height คือ 635 มม. และการออกแบบรถส่วนใหญ่จะมีมุมลาดเอียดไม่เกิน 1 องศา

ถุงลมวิเกอร์ vigor
ชุดช่วงล่างถุงลมวีเวลเลอร์ weweler


อัปเดตข่าวสารกับสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับอะไหล่รถบรรทุกอะไหล่รถพ่วง และรถเทรลเลอร์

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @wellinterparts 

Tel: 02-360-8841 ต่อ 202 หรือ 225

Facebook: WIP Well Interparts


11 views0 comments

Commenti


bottom of page