ผู้ผลิตแถบสะท้อนแสงมืออาชีพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง   MN Tech Global เป็นผู้ผลิตแถบสะท้อนแสงด้วยเทคโนโลยีภายในองค์กร  
MN Tech ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัยของผู้ให้บริการเกี่ยวกับฟิลม์ภาพยนตร์ชั้นนำของโลก
'MN Tech' ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านแถบสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในท้องถนน
[SPECIFICATION]

· ECE-104 (CLASS C)
· FMVSS 108 (DOT-C2)
· DENATRAN
[DETAILS]

· Product type – Sealing-type micro-prismatic tape
· Durability – 7years 
· Storage – Temperature: 18-24℃, relative  

  humidity : 30-50% (1 year)
· Dimension – Width: 2” (50mm),  

  length : 50YDS (45.72M)
· Usage – Taped to the side of vehicles  

  (large truck, special vehicle, connected vehicle)