China Zenix Auto International Limited ("ZHENGXING WHEEL GROUP CO., LTD.") เชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาผลิตและขายกะทะล้อรถเพื่อการพาณิชย์คุณภาพสูงซึ่งใช้ในรถเชิงพาณิชย์หลายรูปแบบมากที่สุดในประเทศจีน บริษัทเป็นผู้ผลิตกะทะล้อเพื่อการพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งขายทั้งAftermarket และ OEM ซึ่งมีกะทะมากกว่า615แบบทั้งที่ใช้ยางใน  ไม่ใช้ยางในและกะทะoff-road บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตลาดกะทะล้อเชิงพาณิชย์ในประเทศจีนและของโลก

            บริษัทเริ่มประกอบกิจการในปีค.ศ. 2003 และมีส่วนแบ่งในตลาด 12.3%ในปีค.ศ.2007และเมื่อถึงปีค.ศ. 2013 บริษัทก็มีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับกระทะล้อเพื่อการพาณิชย์ถึง 19.3% ในปีค.ศ 2014 บริษัทมียอดขาย $ 537 ล้าน

  Flyer CZX1

 Flyer CZX2