top of page
Hero section.jpg

Well Interparts

เป็นหนึ่งด้านการบริการและการจัดการ เปี่ยมด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ค้าขายด้วยความจริงใจ

div.png

How It All Started

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2541(เดิมรู้จักในนาม ชื่อ หจก.เวลโปรดักเทรดดิ้ง) โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะสรรหาชิ้นส่วนคุณภาพสูง สำหรับธุรกิจ รถบรรทุกและรถพ่วงในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ขององค์กร ทำให้บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากโรงงานผู้ผลิตรถพ่วง ผู้แทนจำหน่าย (ร้านขายอะไหล่) และผู้ประกอบการขนส่งได้

ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯมากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

Our service.png

Our Services

ปัจจุบัน บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ได้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วนสำหรับรถเทรลเลอร์ รถพ่วง รถดั๊ม และอะไหล่รถบรรทุก ประเภทอื่นๆ มากกว่า 6,000 รายการ ด้วยเป้าหมายที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจขนส่ง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามคำขวัญ
ของบริษัทฯ "คู่ค้าที่ท่านไว้วางใจ" ตลอดไป

Our Core Values

เปี่ยมด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ค้าขายด้วยความจริงใจ

บริการอย่างเต็มใจ.png

บริการอย่างเต็มใจ

ทีมงานของเรามีความเข้าใจ
สินค้าและพร้อมให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

ราคาสมเหตุสมผล.png

ราคาสมเหตุสมผล

ทีมงานของเรามีความเข้าใจ
สินค้าและพร้อมให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

ค้าขายด้วยความจริงใจ.png

ค้าขายด้วยความจริงใจ

ทีมงานของเรามีความเข้าใจ
สินค้าและพร้อมให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

รับประกันคุณภาพ.png

รับประกันคุณภาพ

ทีมงานของเรามีความเข้าใจ
สินค้าและพร้อมให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

service.png

Standard Service

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด มีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
พร้อมทั้งให้บริการและคำปรึกษาด้านเทคนิค และออกแบบเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากลเรามุ่งเน้นลงไปถึงทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดการทั้งองค์กร ไม่ได้เจาะจงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การรับสินค้าเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบ

เราคัดเลือกแต่สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิต ให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดในบ้านเรา และช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเรา บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ช่วยลูกค้าในการบริหารต้นทุนในการดำเนินการ ด้วยการเสนอราคาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด มุ่งมั่นในการบริหารงานทั้งองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

bottom of page