top of page
Brand cover.jpg

Bawer

ได้เติบโตเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก จากประสบการณ์การออกแบบที่ทันสมัย ประสานกับการผลิตและการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง Bawer ได้กลายเป็นหนึ่งของผู้นำในตลาด ด้วยการส่งออกถึง 80% ไปยัง 45 ประเทศทั่วโลก สิ่งที่ทำให้ Bawer ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้คือ know-how ปัจจุบันนี้ Bawer ได้มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจของตนเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นเช่น วงการแพทย์ การเดินทะเล ระบบไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยของทั้งบ้านและอาคารใหญ่

Image by Mitchell Luo
3_2.jpg

TOOLBOXES

The BAWER experience in the production of toolboxes for industrial vehicles translates into a wide range of solutions, with different materials and sizes, always based on the customer’s needs.

Our Products