top of page
2020 BN 975x394 - BAWER.jpg

            BAWER ได้เติบโตเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก  จากประสบการณ์การออกแบบที่ทันสมัย  ประสานกับการผลิตและการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง   ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง Bawer ได้กลายเป็นหนึ่งของผู้นำในตลาด ด้วยการส่งออกถึง 80% ไปยัง 45 ประเทศทั่วโลก สิ่งที่ทำให้ Bawer ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้คือ know-how ปัจจุบันนี้ Bawer ได้มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจของตนเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นเช่น วงการแพทย์ การเดินทะเล ระบบไฟฟ้า  ระบบความปลอดภัยของทั้งบ้านและอาคารใหญ่

bottom of page